sInhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst / abonnementen
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Gebruiker en kosten daarvan
Artikel   8 – Verplichtingen van de TSCB bij herroeping
Artikel   9 – De prijs en tarieven
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Toernooien
Artikel 15 – Aanvullende gedragsregels en bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Gebruiker producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de TSCB worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de TSCB;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Contract-abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van vastgelegde binnen-tennisbanen op wekelijks repeterende vaste tijdstippen, gelegen in het seizoen.
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Dienst: De dienst betreft de beschikbaar stelling van binnen tennisbanen voor een vaste periode, welke al dan niet repeterend gedurende het seizoen voorkomt, dan wel de mogelijkheid geeft om de beschikbaarheid van een baan op korte termijn, niet op een repeterend vast tijdstip, te verkrijgen binnen het seizoen.
 8. Abonnement: een overeenkomst die strekt tot al dan niet regelmatige ter beschikkingsstelling van binnentennisbanen voor het beoefenen van de tennissport gedurende een bepaalde periode;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Gebruiker of TSCB in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 10. Gebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon die via een abonnement de beschikking over binnen- tennisbanen verkrijgt en deze voor de tennissport gebruikt;
 11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Gebruiker om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 12. Knipkaart-abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van een vastgelegd aantal uren voor binnen-tennisbanen op nader te bepalen tijdstippen, gelegen binnen het seizoen en binnen de geldigheidsduur van de knipkaart.
 13. Losse verhuur-abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van een vastgelegd aantal uren voor binnen-tennisbanen op een vooraf bepaald tijdstip, gelegen binnen het seizoen.
 14. TSCB: de handelsnaam voor de natuurlijke of rechtspersoon die de beschikbaarheid van binnen tennisbanen aan Gebruikers aanbiedt;
 15. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de TSCB en de Gebruiker wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 16. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping, aangepast voor het Tennis en Squash Centrum Blaricum;
 17. Winterlid-abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van nog niet vastgelegde binnen-tennisbanen, gelegen in het winterseizoen.
 18. Winterseizoen of seizoen: Het winterseizoen betreft de periode welke loopt van 1oktober in een jaar tot en met 31 maart in het direct daaropvolgende jaar. En telt daarmee 26 weken.

 

Artikel 2 – Identiteit

Tennis en Squash Centrum Blaricum (verder te noemen TSCB) Is de handelsnaam voor:

Tennis Squashhal Blaricum BV

Hendrik Smitlaantje 4, 1261 VA Blaricum

Telefoonnummersecretariaat: 035-6920349

Telefoonnummer accommodatie: 035- 5310703

E-mailadres: info@tennisblaricum.nl

KvK-nummer: 32028586

Btw-identificatienummer: geen

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TSCB en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen TSCB en Gebruiker.
 2. De tekst van deze Algemene Voorwaarden worden aan de Gebruiker beschikbaar gesteld en maken deel uit van elke overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website, tennisblaricum.nl en worden beschikbaar gesteld bij het sluiten van de Overeenkomst op afstand. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is kunnen de Algemene Voorwaarden op verzoek van de Gebruiker zo spoedig mogelijk op andere wijze kosteloos, digitaal, worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Gebruiker langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. Specifieke Voorwaarden gaan boven de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden abonnement. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de TSCB niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, waaronder de verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden, zodat voor de Gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Het aanbod kan bestaan uit 4 soorten abonnementen, te weten, Contract-abonnement, Losse-verhuur-abonnement, Knipkaart-abonnement en Winterlid-abonnement. De specifieke aspecten van ieder abonnement zijn in de Algemene Voorwaarden beschreven en niet meer in het aanbod.

Artikel 5 – De overeenkomst / abonnementen

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de TSCB onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de TSCB is bevestigd, kan de Gebruiker de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de TSCB passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Gebruiker elektronisch kan betalen, zal de TSCB daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De TSCB kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de TSCB op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Soorten overeenkomsten: De TSCB biedt de mogelijkheid voor het afsluiten van meerdere soorten overeenkomsten voor het beschikbaarstelling van binnen-tennisbanen, te weten:
  • Contract-abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van vaste uren, wekelijks repeterend, gedurende het seizoen;
  • Losse-verhuur-abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van een of meer aansluitende uren, gelegen binnen het seizoen;
  • Knipkaart-abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van een vooraf bepaald aantal uren op nog niet vastgestelde momenten, gelegen binnen het seizoen of binnen de periode van geldigheid van het abonnement;
  • Winterlid-abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van een niet bepaald aantal uren, op nog niet vastgestelde momenten, gelegen binnen het seizoen;
 6. Een contract-abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd
 7. Een losse-verhuur-abonnement wordt aangegaan voor de gewenste beschikbaarheidsperiode;
 8. Een knipkaart-abonnement wordt aangegaan voor maximaal 540 dagen of voor maximaal het aantal beschikbaarheidsuren.
 9. Een Winterlid-abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 5.1 Contract-abonnement

 1. Een Contract-abonnement wordt aangegaan door het eenmalig volledig invullen van het aanvraagformulier dat op de website staat vermeld. Hierop ontvangt u een reserveringsbewijs en factuur voor de reserveringsgelden. Na ontvangst van het reserveringsgeld voor het contractabonnement, wordt het abonnement geactiveerd en zullen de ba(a)n(en) voor de gebruiker beschikbaar zijn in het seizoen. De restant van het abonnementsgeld dient uiterlijk 1 september voorafgaande aan het begin van het seizoen te zijn bijgeschreven op de rekening van TSCB.
 2. De bevestiging van de reservering wordt gezien als het definitief aangaan van het abonnement en als bevestiging dat men kennisgenomen heeft van de algemene voorwaarden. De betalingsverplichtingen gaan dan in;
 3. Het herroepingsrecht is van toepassing zoals beschreven in artikel 6.
 4. Het opzeggen van het Contract-abonnement dient vòòr 1 maart van het jaar waarin het lopende seizoen eindigt te worden opgezegd doormiddel van een e-mail naar: abonnementen@tennisblaricum.nl met hierin vermeld naam adres en abonnementsnummer en het tijdstip van de gehuurde banen.
 5. Indien een contract-abonnementhouder het abonnement niet op tijd heeft opgezegd zal dit automatisch voor een seizoen worden verlengd, met de bijkomende betalingsverplichtingen.
 6. Het abonnementsgeld dient volledig vòòr 1 september voor aanvang van het seizoen te zijn voldaan. Voor de betalingen is artikel 11 met aanvullende leden van toepassing;
 7. Voordat men gaat spelen is men verplicht zich te melden bij de bar, om aan te geven dat men er is.
 8. Binnen het abonnement krijgt u de mogelijkheid om 3 maal per seizoen een uur uit de repeterende reeks te verplaatsen naar een ander moment en tijdstip binnen het seizoen. Hiermee verwachten wij dat ook uren in vakanties en op feestdagen worden gecompenseerd.
 9. Lid 8 is niet van toepassing voor trainers en clubtrainingen.
 10. Tussentijdse annulering van een Contract-abonnement kan kosteloos indien aan lid 4 van dit artikel is voldaan. Indien de opzegging plaatsvindt in de periode na 1 maart tot 2 maanden voor de start van het volgende seizoen, dan is men 25% van het abonnementsgeld verschuldigd. Bij annulering tot 1 maand voor de aanvang van het volgende seizoen is men 50% van het abonnement verschuldigd. Bij annulering binnen 1 maand voor het begin van het seizoen is men de gehele abonnementssom verschuldigd.

Artikel 5.2 Losse-verhuur-abonnement

 1. Een losse-verhuur-abonnement wordt aangegaan door het volledig invullen van het aanvraagformulier dat op de website staat vermeld. De geselecteerde ba(a)n(en) komen beschikbaar en het abonnement zal worden geactiveerd na ontvangst van de gevraagde betaling;
 2. De betaling van het abonnementsgeld wordt gezien als het definitief aangaan van het abonnement en als bevestiging dat men kennisgenomen heeft van de algemene voorwaarden;
 3. Het herroepingsrecht is van toepassing zoals beschreven in artikel 6.
 4. Het reserveren van banen vindt digitaal plaats, via de website.
 5. Banen kunnen, tot maximaal 14 kalenderdagen voorruit, worden gereserveerd.
 6. Voordat men gaat spelen is men verplicht zich te melden bij de bar, om aan te geven dat men er is.
 7. Men kan zelf introducees meenemen, tot in totaal 4 personen per baan.
 8. Een geboekte baan kan niet meer worden “verschoven”, of geannuleerd.
 9. Het abonnement is van korte duur en wordt niet automatisch verlengd.

Artikel 5.3 Knipkaart-abonnement

 1. Een Knipkaart-abonnement wordt aangegaan door het volledig invullen van het aanvraagformulier dat op de website staat vermeld. Na betaling van het abonnementsgeld zal het abonnement worden geactiveerd en kan de gebruiker digitaal banen reserveren;
 2. De bevestiging van de knipkaart aan de Gebruiker wordt gezien als het definitief aangaan van het abonnement en als bevestiging dat men kennisgenomen heeft van de algemene voorwaarden. De betalingsverplichting gaat dan in;
 3. Het herroepingsrecht is van toepassing zoals beschreven in artikel 6.
 4. Het reserveren van banen vindt digitaal plaats, via de website.
 5. Banen kunnen, tot maximaal 14 kalenderdagen voorruit, worden gereserveerd.
 6. Voordat men gaat spelen is men verplicht zich te melden bij de bar, om aan te geven dat men er is.
 7. Men kan zelf introducees meenemen, tot in totaal 4 personen per baan.
 8. Een geboekte baan kan niet meer worden “verschoven”, of geannuleerd.
 9. Een knipkaart abonnement is 540 dagen geldig. Een “overschot” vervalt na verloop van de geldigheid. Er is geen recht op verrekening. De 540 dagen gaan in op de dag van activering van het abonnement.
 10. Een knipkaart-abonnement wordt niet automatisch verlengd, maar zal opnieuw afgesloten moeten worden.

Artikel 5.4 Winterlid-abonnement

 1. Een Winterlid-abonnement wordt aangegaan door het eenmalig volledig invullen van het aanvraagformulier dat op de website staat vermeld. Na betaling van het abonnementsgeld zal het abonnement worden geactiveerd en kan de gebruiker digitaal banen reserveren;
 2. De bevestiging van inschrijving wordt gezien als het definitief aangaan van het abonnement en als bevestiging dat men kennisgenomen heeft van de algemene voorwaarden. De betalingsverplichtingen gaan dan in.
 3. Het herroepingsrecht is van toepassing zoals beschreven in artikel 6.
 4. Het opzeggen van het Winterlid-abonnement dient vòòr 1 juli van het jaar waarin het lopende seizoen eindigt te worden opgezegd door middel van een e-mail, met hierin vermeld naam adres en abonnementsnummer, naar: abonnementen@tennisblaricum.nl.
 5. Indien een winterlid-abonnementhouder het abonnement niet heeft opgezegd zal dit automatisch voor een seizoen worden verlengd.
 6. Het abonnementsgeld dient vòòr ingang van het seizoen te zijn voldaan. Voor de betalingen is artikel 11 met aanvullende leden van toepassing;
 7. Het reserveren van tennisbanen vindt digitaal plaats, via de website.
 8. Banen kunnen maximaal 23 uur van tevoren worden gereserveerd.
 9. Voordat men gaat spelen is men verplicht zich te melden bij de bar, om aan te geven dat men er is.
 10. Er mag alleen met winterleden gespeeld worden.
 11. Een winterlid mag iemand introduceren. De kosten hiervoor dienen aan de bar te worden betaald. Het tarief is in het tarieven overzicht vermeld.
 12. Na reserveren is men verplicht te komen. Het niet opkomen dagen wordt geteld. Na 3-maal een “no-show” heeft de TSCB het recht het lidmaatschap te beëindigen, zonder dat de abonnementhouder enig verhaalsrecht heeft. Reden voor de “no-show”-regeling is het voorkomen van nodeloos reserveren van banen en het juist beschikbaar houden voor andere winterleden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De Gebruiker kan een overeenkomst voor een Contract-abonnement voor de beschikbaarstelling van binnen-tennisbanen op vastgelegde repeterende tijdstippen binnen een periode van 14 dagen na aangaan van de overeenkomst, zonder opgaaf van redenen ontbinden, zolang het seizoen nog niet begonnen is.
 2. De Gebruiker kan een overeenkomst voor een Winterlid-abonnement voor de beschikbaarstelling van binnen-tennisbanen op nader vast te leggen tijdstippen binnen het seizoen, binnen een periode van 14 dagen na aangaan van de overeenkomst, zonder opgaaf van redenen ontbinden, zolang de Gebruiker hier nog geen gebruik van heeft gemaakt.
 3. De Gebruiker kan een overeenkomst voor een losse-verhuur-abonnement voor de beschikbaarstelling van binnen-tennisbanen op een vastgelegd tijdstip, maximaal gelegen binnen een periode van 14 dagen vanaf het moment van afsluiten van de overeenkomst, niet ongedaan maken na betaling of reservering via de website.
 4. De Gebruiker kan een overeenkomst voor een knipkaart-abonnement voor de beschikbaarstelling van binnen-tennisbanen op nader vast te leggen tijdstippen, binnen een periode van 8 dagen na aangaan van de overeenkomst, zonder opgaaf van redenen ontbinden, zolang de knipkaart nog niet is gebruikt.
 5. De in de leden 1, 2 en 3 genoemde periode, de bedenktijd, gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst en betreft kalenderdagen.
 6. Het model herroepingsformulier is op de website te vinden en wordt geacht hiermee gelijk met het aangaan van enige overeenkomst beschikbaar te zijn gesteld.
 7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor trainers, verenigingen en bedrijven.

Artikel 7 Uitoefening van het herroepingsrecht door de Gebruiker en kosten daarvan

 1. Als de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de TSCB door een mail te sturen aan abonnementen@tennisblaricum.nl ;
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Gebruiker.
 3. De Gebruiker draagt bij aan de administratiekosten, indien:
 4. de TSCB de Gebruiker reeds gedane betalingen moet terugbetalen;
 5. Als de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dan betreft dit een specifieke overeenkomst en eventueel aanvullende overeenkomsten behorende bij deze specifieke overeenkomst. Al deze overeenkomsten worden dan van rechtswege ontbonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de overeenkomst(en) waarvoor het herroepingsrecht wordt toegepast duidelijk te specificeren.
 6. Als de TSCB de melding van herroeping door de Gebruiker op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
 7. De TSCB vergoedt alle betalingen van de Gebruiker, onder aftrek van eventuele administratiekosten.

Artikel 8 – Verplichtingen van TSCB

 1. Het Tennis en Squash Centrum Blaricum zal gesloten zijn op de volgende feestdagen: kerstavond vanaf 17:00u, eerste en tweede kerstdag, oudejaarsavond vanaf 17:00u en nieuwjaarsdag. Gemiste contracturen kunnen worden gecompenseerd conform artikel 5.1 lid 8.
 2. TSCB draagt zorg dat de accommodatie zich uitstekend leent voor het beoefenen van de tennissport zich de afgesloten beschikbaarheidsovereenkomst in acht te nemen met uitzondering van overmacht, zoals brand, storm, wateroverlast, door de overheid opgelegde sluiting i.v.m. epidemieën, stroomonderbrekingen en soortgelijke omstandigheden, welke belemmerend werken op de juiste uitvoering van de beschikbaarheidsovereenkomst of deze uitvoering onmogelijk maken.
 3. De TSCB gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Gebruiker heeft gebruikt, tenzij de Gebruiker instemt met een andere methode.

Artikel 9 Prijs en tarieven

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Tarieven zullen separaat op de website worden gepubliceerd.
 3. Tariefaanpassingen zullen in de regel slechts tussen de seizoenen plaatsvinden.
 4. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief 0% btw.

Artikel 10 Uitvoering en aansprakelijkheid

 1. De TSCB zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van reserveringen en aanmeldingen van abonnementen en bij de beoordeling van aanvragen. Desondanks kan TSCB nooit aansprakelijk zijn voor gemaakte fouten, anders dan voor reeds betaalde boekingsbedragen.
 2. TSCB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- hoe dan ook veroorzaakt – welke aan de Gebruikers wordt toegebracht, tenzij de schade aan grove schuld van TSCB is te wijten. Onder schade wordt ook verstaan het verlies van goederen of het vergeten daarvan op locatie. Ook wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor goederen, welke aan barmedewerkers in bewaring zijn gegeven.

 Artikel 11 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Gebruiker verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Deze termijn vangt aan op de dag nadat de Gebruiker de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de TSCB te melden.
 3. Indien het volledige huurbedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan, dan is TSCB gerechtigd de beschikbaarstelling van de baan of banen in te trekken zonder compensatie van de huurprijs. Hierbij blijven de lopende aanspraken van TSCB onverlet en lopen de verplichtingen van de Gebruiker door.
 4. Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de TSCB is gewezen op de te late betaling en de TSCB de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de TSCB gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, administratiekosten en de eventuele kosten voor juridische bijstand.

Artikel 12 Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de TSCB, dit kan per e-mail: abonnementen@tennisblaricum.nl .
 2. Bij de TSCB ingediende klachten worden zo mogelijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de TSCB binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de TSCB en de Gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Toernooien

 1. In de vakantieperioden, herfst-, kerst-, krokus- of voorjaarsvakantie of soms in de weekenden kunnen toernooien worden georganiseerd. Gebruikers met een beschikbaarheidsrecht kunnen hierdoor in sommige gevallen geen gebruik maken van hun baan, maar kunnen deze in overleg met het secretariaat inhalen. Hierover zal van tevoren worden gecommuniceerd per e-mail. Winter abonnementhouders kunnen op die momenten geen baan afschrijven. Geldelijke compensatie valt buiten de mogelijkheden.

Artikel 15 Aanvullende gedragsregels en bepalingen

Dit artikel bevat bepalingen die het gedrag van de Gebruiker regelen binnen de accommodatie van het Tennis en Squash Centrum Blaricum:

 1. Als schoeisel zijn alleen binnen tennis schoenen met een lichtgekleurd profiel toegestaan. Op de tapijtbanen dient van profiel loze schoenen gebruikt gemaakt te worden.
 2. Schoenen dien droog en schoon te zijn en mogen niet ook buiten gebruikt worden.
 3. Jongeren onder 12 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van een oudere of tennistrainer gebruik maken van de banen of onder geleide in de kantine aanwezig te zijn. Dit om overlast te voorkomen;
 4. Het betreden van de banen vind in principe plaats op de hele uren en dient met zo min mogelijk overlast plaats te vinden;
 5. Bij het verlaten van de baan/- banen dient er op te worden toegezien dat de banen netjes worden achtergelaten. Vuil dient in de hiervoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.
 6. Het is verboden om honden, katten en eventueel andere huisdieren mee te nemen naar het complex, ter voorkoming van overlast en om hygiënische redenen;
 7. Mobiele telefoons moeten in het gehele complex zodanbig worden afgesteld dat zij andere gebruikers van het complex geen overlast zullen bezorgen.
 8. Voor het gehele complex geldt een algeheel rookverbod. Er worden ook geen rookwaren verkocht.
 9. Regels omtrent alcoholgebruik en verstrekking zijn vastgelegd in het bestuursregelement.
 10. Het personeel heeft het recht om personen, de gebruiker en/of diens gasten, die zich niet aan het gedragsregelement houden, de verdere toegang tot het complex of de banen te ontzeggen, zonder dat dit de gebruikers ontslaat van hun betalings- of andere verplichtingen.

Artikel 15.1 – Aanvullende bepalingen

 1. De Gebruiker kan de voor hem beschikbaar gestelde uren niet op een ander tijdstip inhalen, anders dan de uren als genoemd in artikel 5.
 2. Een Gebruiker, die doorspeelt op een baan waar hij geen recht op heeft, zal hiervoor het geldende tarief in rekening worden gebracht.
 3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van TSCB abonnementen of rechten op beschikbare uren over te dragen aan derden.
 4. Niet speelbare uren veroorzaakt, om welke reden dan ook, vanwege de TSCB, maar geen overmacht zijnde, geven geen recht op financiële compensatie van abonnementsgelden, maar kunnen op andere tijdstippen binnen hetzelfde seizoen en binnen de openingstijden worden ingehaald.
 5. Een Gebruiker krijgt een baan toegewezen, zoveel mogelijk naar wens van de Gebruiker, maar TSCB is gerechtigd ten behoeve van indelingsflexibiliteit een andere baan toe te wijzen, ondanks mogelijk verschillende ondergronden.
 6. Verwarming verlichting en andere apparatuur, evenals ventilatoren, mogen uitsluitend bediend worden door de daar voor aangewezen personen. Eventuele schade voortvloeiend uit een ongeoorloofd gebruik van de hal en voornoemde apparatuur zal onverkort verhaald worden op degenen, die voor deze schade verantwoordelijk gesteld kunnen worden.
 7. Gebruiker dient alle medegebruikers van deze Algemene Voorwaarden in kennis te stellen maar blijft ondanks dat toch verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn gedrag en dat van zijn medegebruikers.

Nieuwe Website: BLTC-Inbetween.nl

De aloude website tennisblaricum.nl zal binnenkort uit de lucht gaan. U kan dan informatie over het sporten in Blaricum vinden op de nieuwe website BLTC-Inbetween.nl Hier komt de actuele informatie over Squash. Padel, Zomer tennis, maar ook over de Wintertennis. Wilt...

Lock-down -3

Na de laatste persconferentie van Rutte kunnen we dit seizoen verder definitief afschrijven. De Tennis en Squash hal zal niet meer geopend mogen worden voor 1 april. We weten ondertussen dat het kabinet alleen kijkt naar het aantal positief getesten en geen rekening...

Lock-down-2

Momenteel zitten we nog steeds in een lock-down, ons opgelegd door de regering in Den Haag. Wij denken dat we onder ogen moeten gaan zien dat we het winterseizoen als verloren moeten gaan beschouwen. Het halfslachtige beleid zal ertoe leiden dat we voorlopig nog geen...

Ventilatie

Ventilatie is van belang om het besmettingsgevaar te reduceren. Daarom hebben wij dan ook gecontroleerd of onze ventilatie in orde is en dat was hij op basis van de gegevens die we hebben. Nu is echter ook gemeten of de ventilatie ook echt in orde is. Hiervoor is...

Lock-down light

Op 13 oktober 2020 heeft premier Rutte weer een aanscherping van de maatregelen om het Covid-19 virus in te perken bekend gemaakt. Ondanks de door hemzelf geschapen verwarring raken deze maatregelen het Tennis en Squash Centrum niet. Er mag getennist en gesquasht...
Share This